Passend onderwijs

“Elk talent telt”

Passend Onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs: voor elke jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Dat geldt ook voor onze mbo-opleidingen.

Heb je een beperking zoals een handicap, chronische ziekte of gedragsproblemen waardoor je wordt belemmerd in je leerproces, dan kun je gebruik maken van extra ondersteuning. Dit extra ondersteuning geeft geen garantie op studiesucces, want: leren, dat doe je zelf! Wij beloven dus geen wonderen. Wel zullen we – binnen de grenzen van onze mogelijkheden – jou zo goed mogelijk proberen te ondersteunen. Alleen als de aanpassing in redelijkheid niet van de school gevraagd kan worden, geldt het recht op extra ondersteuning niet.

Het is belangrijk dat we over de juiste informatie beschikken, zodat we vanaf de eerste dag de juiste ondersteuning kunnen bieden. Dus geef op je aanmeldformulier al aan dat je extra ondersteuning nodig hebt. Wij inventariseren dan tijdens de verlengde intake welke ondersteuningsbehoefte er is en leggen dit vast in een bijlage bij de OnderwijsOvereenKomst. Daarin beschrijven we niet alleen wat jij aan extra ondersteuning krijgt, maar ook wat we van jou verwachten. De inspanning moet van twee kanten komen.

Het ondersteuningsprofiel:

5 velden IVO*

 

Hoeveelheid aandacht

·    Het Cingel college heeft een eenduidige zorgstructuur:

·    1e lijn: Studieloopbaan begeleiders: bieden begeleiding/coaching  aan alle studenten (met of zonder ondersteuningsvraag)
2e lijn: Zorgcoördinator c.q. vertrouwenspersoon, Schoolmaatschappelijk Werker, Trajectbegeleider Passend Onderwijs en Trajectbegeleider Zorg bieden (extra) begeleiding aan studenten met een lichte, gemiddelde en in vele gevallen ook zware ondersteuningsvraag.

·    alle docenten en SLB’ers  worden geschoold in oplossingsgericht coachen en klassenmanagement, daarnaast het volgen van workshops (lesvormen), zijn didactisch sterk en kunnen differentiëren naar behoeften van studenten (niet alle opleidingen zijn gelijk)

·    Klassengrootte is zo mogelijk aangepast aan de doelgroep

·    Er is een goed functioneren ZAT-team (zorgadvies)

·    Er is een warme overdracht tussen VO-MBO

·    Er is een goed functionerend verzuimbeleid

 

1.     Onderwijsmateriaal

·    Alle eerstejaars studenten krijgen breinleren aangeboden

·    Alle studenten hebben een SLB’er

·    Er zijn faciliteiten voor studenten met dyslexie en dyscalculie. Het Cingel college beschikt over Kurzweil.

·    Speciale onderwijs/werkmaterialen voor studenten met speciale ondersteuningsbehoeften (vanuit intake: vb vergroting programma)

·    Extra ondersteuningsuren (zgn. REN-uren) gedurende het schooljaar voor studenten die moeite hebben met de vakken rekenen, engels en/of Nederlands

Fysieke omgeving

·    EHBO ruimte,(stoeltjes) lift

2.     Expertise

·    Het Cingel College werkt met een Trajectbegeleider Passend Onderwijs die studenten met een beperking en docenten kan adviseren en ondersteunen:

      Rinkse van Holthuijzen

·    Ons college heeft, een Schoolmaatschappelijk werker, een Zorgcoördinator cq. vertrouwenspersoon voor begeleiding aan studenten met een lichte, gemiddelde en in vele gevallen ook zware ondersteuningsvraag

·    Het Servicecentrum Studie & Beroep (SS&B) is een centrale dienst waar orthopedagogen/psychologen, trajectadviseurs en trajectadviseurs Studie en Handicap werkzaam  zijn. SS&B biedt diensten op het gebied van:

      diagnostiek (o.a. studievaardigheden, beroepskeuze, capaciteiten, dyslexie, dyscalculie, persoonlijk welbevinden, sociaal emotioneel functioneren),

·    voor overbelaste jongeren is er de pluscoach en de voorziening matchpoint

·    advies op het gebied van studie- en beroepskeuze aan studenten; advisering mentoren en opleidingsteams bij diverse vraagstukken;
advisering studenten met een functiebeperking op het gebied van studie- en beroepskeuze en daarbij behorende faciliteiten.

·    specialistische trainingen (o.a. faalangstreductie, agressieregulatie, leren studeren, counseling)

3.     Samenwerking met andere instanties

·    Het Cingel College werkt samen met ketenpartners o.a. GGD, Jeugdzorg, Novadic Kentron, GGZ, Regionaal Bureau Leerplicht, politie, CJG, ambulante begeleiders van REC 1, REC 2, REC, transfercoaches vanuit het VMBO,  BPV-bedrijven.*De 5 velden:

1. Hoeveelheid aandacht: hoeveel extra tijd is er nodig/beschikbaar, welke eisen moeten/kunnen we stellen aan het aantal handen in de klas of de groepsgrootte?
2. Onderwijsmateriaal: welke onderwijsmaterialen zijn nodig/beschikbaar?
3. Fysieke omgeving: welke aanpassingen in de klas, in en om het schoolgebouw zijn nodig/beschikbaar om een normale schoolgang van de studenten te garanderen
4. Expertise: welke teamexpertise is nodig/beschikbaar, en welke specialistische expertise is nodig/beschikbaar, met welke intensiteit?
5. Samenwerking met andere instanties: samenwerking op welke basis en met welke intensiteit is nodig/beschikbaar met welke instellingen buiten het onderwijs? (o.a. jeugdzorg, revalidatiekliniek)